Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το πρόγραμμα voucher;

"Voucher" σημαίνει κατά λέξη «κουπόνι». Τα προγράμματα ονομάζονται έτσι, διότι επιχορηγούν τους ωφελούμενους άνεργους με επιταγές κατάρτισης, έναντι των οποίων τους παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους. Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι εντάσσονται στα εργασιακά δρώμενα στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης προσαρμόζοντας τις γνώσεις τους στις αντικειμενικές απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Γιατί να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα voucher;

Διότι αυτά τα προγράμματα φέρνουν τους άνεργους σε άμεση επαφή με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της. Πέρα από την θεωρητική κατάρτιση στο αντικείμενο εργασίας αποκτούν προϋπηρεσία μέσω πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας για ακόλουθη σύναψη σύμβασης εργασίας.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι;

Τα περισσότερα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Τα κριτήρια επιλογής εξειδικεύονται ανά πρόγραμμα.

Γιατί να υποβάλω εκδήλωση ενδιαφέροντος;

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας www.voucher.gov.gr. ενέχει την θέση υπεύθυνης δήλωσης. Τα στοιχεία που δηλώνονται δεν διορθώνονται μετά την υποβολή της δήλωσης κι έτσι πιθανά λάθη μπορεί να κοστίσουν ακριβά. Είναι επομένως σημαντικό να ελεγχθούν με ακρίβεια αλλά και να είναι απολύτως σαφές, ποια ακριβώς στοιχεία ζητούνται. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (πάροχος κατάρτισης) της επιλογής σας θα σας βοηθήσει σε αυτήν την διαδικασία με την επαγγελματική εμπειρία του, αναγνωρίζοντας πιο εύκολα κάποιες "παγίδες" που μπορεί να κρύβουν ενδεχόμενες ασάφειες ή δυσνόητες διατυπώσεις των υπουργικών προκηρύξεων. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι πιθανότητες λάθους και αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας της αίτησής σας.

Είμαι εργοδότης. Γιατί να κάνω αίτηση;

Έχετε την δυνατότητα να δοκιμάσετε προσωπικό της ειδικότητας που ψάχνετε σε συνθήκες εργασίας για την στελέχωση της επιχείρησής σας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Συμμετέχετε στην επιλογή από ομάδα υποψηφίων ή υποδεικνύετε τον υπο δοκιμήν συνεργάτη που προτιμάτε, εφόσον βέβαια αυτός είναι ωφελούμενος του προγράμματος στην περιφέρειά σας. Εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ.

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για νέα προγράμματα;

Το  ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ είναι o κατάλληλος ιστότοπος: συνοψίζει έγκαιρα και σε κατανοητή γλώσσα τις προκηρύξεις των προγραμμάτων, παραθέτοντας πάντοτε τον υπερσύνδεσμο προς το κείμενο της προκήρυξης για όσους θέλουν να την μελετήσουν οι ίδιοι. Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε για ό,τι νεότερο μέσω e-mail.

Τι είναι ο ΚΑΥΑΣ;

Ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλω και τα δικαιολογητικά μου;

Όχι, η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία μοριοδότησης και εφόσον ο άνεργος συμπεριληφθεί στο Μητρώο ωφελουμένων.

Που θα υποβάλω τα δικαιολογητικά μου;

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στον πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξει ο ίδιος ο άνεργος από το μητρώο παρόχων και θα τον βρει  στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr/

Είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου. Ποια είναι τα κριτήρια* μοριοδότησης;
 1. Έτος κτήσης πτυχίου
 2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
 3. Βαθμός πτυχίου
 4. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο στον τουρισμό
 5. Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
 6. Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
 7. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

*Ενδεχόμενο τα κριτήρια μοριόδοτησης να διαφέρουν από πρόσκληση σε πρόσκληση.

Είμαι απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ποια είναι τα κριτήρια* μοριοδότησης;
 1. Ηλικία υποψηφίου.
 2. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
 4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου που επιλέγει.

*Ενδεχόμενο τα κριτήρια μοριόδοτησης να διαφέρουν από πρόσκληση σε πρόσκληση.

Πως θα μάθω εάν η αίτηση μου έχει γίνει αποδεκτή;

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr/ ή μέσω επικοινωνίας με τον πάροχο κατάρτισης μέσω του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.

Μέχρι πότε μπορώ να ενεργοποιήσω το voucher;

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται από την εκάστοτε πρόσκληση επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης. Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται μετά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση, με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα από τον πάροχο κατάρτισης της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης καθώς και του ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα κατάρτισης;

Από την ενεργοποίηση της επιταγής και για διάστημα έως είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο.

Σε ποια περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η επιταγή εισόδου;

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν δεν ενεργοποιήσει την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
 • Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει στον πάροχο κατάρτισης ή στην ΕΕΔΕ, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος κατάρτισης ενημερώνει τον δικαιούχο και ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων, ή διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από τον δικαιούχο.
 • Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης.
Συμμέτοχη σε Προγράμματα Voucher – Κάρτα ανεργίας και Χρόνος ανεργίας

Στη διάρκεια του Προγράμματος γίνεται κανονικά και είναι υποχρεωτική η ανανέωση της κάρτας ανεργίας.

Ο χρόνος ανεργίας παγώνει και ο καιρός της θεωρίας και της πρακτικής άσκησης δεν προσμετράται στον χρόνο ανεργίας παρά την ανανέωση της κάρτας.

Εκτός από το Δελτίο Ανεργίας, θα πρέπει να διαθέτω και κάποιο άλλο κριτήριο;

Εκτός του δελτίου ανεργίας σε ισχύ, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει επίσης:

 • Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πρέπει να είναι μοναδικός ή πρώτος δικαιούχος. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό, θα πρέπει να προβείτε σε άνοιγμα μηδενικού Λογαριασμού σε κάποιο κατάστημα.
 • ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης). Εάν δεν διαθέτετε ΑΜΚΑ, μπορείτε να επισκεφθείτε το ΚΕΠ της περιοχής σας προκειμένου να το εκδώσετε άμεσα!
Τι εισόδημα θα πρέπει να δηλώνουν οι άνεργοι που είναι προστατευόμενα μέλη οικογένειας;

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος αποδεδειγμένα δεν υπόκειται σε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, στην αίτηση συμμετοχής του δηλώνει μηδενικό εισόδημα.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ωφελούμενος έχει υποβάλλει το Ε9, άρα κατά το νόμο έχει υποχρέωση υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης, δεν έχει όμως προσωπικά εισοδήματα, τότε θα πρέπει στην αίτηση συμμετοχής του να δηλώσει το τεκμαρτό εισόδημα.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει αποθηκεύσει ή δεν έχει εκτυπώσει την αίτηση συμμετοχής του;

Τα στοιχεία της αίτησης του ωφελούμενου θα εμφανίζονται ηλεκτρονικά στον πάροχο κατάρτισης κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών μέσω του διαχειριστικού των παρόχων κατάρτισης. Ο ωφελούμενος θα έχει μαζί του τα δικαιολογητικά και όταν πάει στον πάροχο κατάρτισης εκείνος θα τον αναζητήσει στο σύστημα και θα δει τα στοιχεία που έχει υποβάλλει στην αίτηση του ο ωφελούμενος. Έτσι θα μπορέσει να κάνει την αντιπαραβολή των στοιχείων αίτησης τα οποία βλέπει στην οθόνη του με τα δικαιολογητικά του ωφελούμενου.